Књиге др Милоша Почековца

Монографија “Фиброаденоми и цисте дојки” уредника др Милоша Почековца и др Саве Стајића се бави интересантном и веома честом патологијом у свакодневној пракси више медицинских специјалности.

Значај ове монографије је и у томе што до сада у нашој литератури није свеобухватно обрађена епидемиологија, скрининг, дијагностика и модалитети лечења укључујући и све типове хируршког третмана, фиброаденома и цисти дојке. Поред садржајног и стилски уједначеног текста (8 аутора) на 179 страна, графичка илустрација текста је изванредна, и огледа се у 264 оригиналних слика из свакодневне праксе аутора текстова, 10 табела, 6 цртежа и 2 шеме. У литератури се налази 178 референци. Број референци говори о научној и стручној утемељености текста.

Монографија „Атлас онкопластичне хирургије дојке“ аутора др Милоша Почековца се бави проблемима са којима се свакодневно сусрећу онкохирурзи али и пластични и реконструктивни хирурзи. Значај ове монографије је у томе што до сада није у нашој литератури обрађена онкопластична хирургија кроз богату илустрацију. Посебна вредност ове књиге је у ориганалним цртежима који веома јасно и едукативно показују „корак по корак“ оперативну технику која се примењују код малигних тумора дојке различите локализације.

“Примерено намени и наслову публикације, њен највећи део је посвећен хируршкој техници најчешће коришћених операција у хирургији тумора дојке почевши од туморектомија, преко сегментектомија до Халстедове радикалне мастектомије. Посебну вредност дају оригинални цртежи који су веома јасни и показују кључне кораке у оперативном поступку почевши од реза на кожи и поткожју до уклањања планираног опсега ткива дојке у односу на тумор до дисекције аксиле и сутуре оперативне ране.”

Атлас представља обогаћивање малобројне литературе на нашем језику из области оперативне гинекологије, док атлас радикалних операција уопште не постоји. У овом веку визуалне цивилизације неопходно је овако важну материју представити са  што више слика.

Атлас приказује најчешће радикалне операције у гинекологији.

Операције су приказане комбинацијом оригиналних фотографија и цртежа док су остале илустроване само цртежима. Операције приказане само фотографијама су недовољно јасне тако да пратећи цртежи, лишени непотребних детаља, прецизније приказују ток операције.

Овај атлас је намењен пре свега лекарима на специјализацији из гинекологије и акушерства. Он треба да послужи као допуна постојећој литератури, избегавајући понављање чињеница за које претпостављамо да су познате читаоцу, као што је припрема хирурга за операцију, припрема оперативног поља, опис положаја жене за време гинеколошких оепрација итд. и да са што више прегледних слика и са што мање речи прикаже”обичне” гинеколошке операције. Јасно је да операције описане у овом атласу нису једина метода. Приказане су само оне операције и методе које се обично користе.

Писац овог дела је већ реномирани стручњак из области оперативне гинекологије и акушерства. Поред веома широке опште медицинске културе и познавања своје уже струке гинекологије и акушерства,Доц  др сци. мед. Петар Почековац је и човек са изузетним способностима да цртежом репродукује своје замисли, што је неопходни предуслов када се приступа изради једног оперативног атласа у циљу презентовања разних оперативних техника

Стручна јавност каже...

ЗАКАЖИТЕ ПРЕГЛЕД